Det foregikk kamper og streiker for 8-timersdagen i USA i 1886, og 8 anarkister ble urettmessig beskyldt for å ha kastet en bombe på et massemøte. 4 av dem ble hengt i 1887 og en døde i fengsel.

Haymarket Martyrene er senere blitt symbolet for 1. mai, og det er til minne om disse anarkistene vi demonstrerer på arbeiderklassens internasjonale kampdag!

«Koronavirus krisa» viser klart at Staten og Kapitalen velter kostnadene over på arbeidsfolk: Kapitalen og Staten privatiserer profitten, mens den sosialiserer elendigheta, dvs. at vi må betale for kapitalens «kriser». Og det er alltid arbeidsfolk som får lide mest av pandemier på grunn av trangboddhet, at det er vanskelig eller umulig å arbeide hjemme, at helsa er dårligere og dermed mer utsatt etc. Så dette dreier seg virkelig om Helse-Miljø-Sikkerhet og Solidaritet!

De eksisterende fagbevegelsene er ikke bygd for kamp. De tillitsvalgte er gisler som skal passe på at fredsplikten blir overholdt, og stadig flere angripes hvis de forsvarer medlemmenes interesser. Tariffavtaler/bindende overenskomster med fredsplikt hemmer fri, faglig aktivitet. Kampen kan bare føres av arbeiderne selv ved direkte, solidariske aksjoner og vi trenger en fri og kjempende fagbevegelse!

Arbeidernes frigjøring må være arbeiderklassens eget verk: Anarkosyndikalistene tar dette alvorlig og forkaster alle politiske partier. Selv ikke den frieste stemmeretten kan oppheve den økonomiske utbyttingen.

Staten og Kapitalen kan ikke forvalte økonomien i tråd med arbeidernes interesser, det kan bare arbeiderne selv. Vi sloss sammen med våre søsterorganisasjoner i Internasjonale Arbeider- Assosiasjon (IAA) for et nytt system med et reelt demokrati, gjennom det direkte arbeiderstyret!

For en fri og kjempende fagbevegelse!

Nettsida til IAA: www.iwa-ait.org

                            https://www.facebook.com/iwa.ait

Kategorier: Norge